موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها

ساخت وبلاگ
بیش از12000 نوع مورچه, درسرتاسرجهان وجود دارد. مورچه, هابه مکانهای تاریک گرایش دارند.ومعمولا لانه های خود رادرداخل زمین حفرمی کنند.آنهابیشتردرمنازل،رستوران ها،اداره ها،بیمارستان ها،انبارهاودیگراماکنی که بتوانندآب وموادغذایی پیداکنند،یافت می شوند. مورچه, هامعمولاکلنی خودرا داخل ساختمان یانزدیک آن بنا می کنندوبه همین دلیل کنترل آنهادربسیاری مواردمشکل است.

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:49
سوسریها( سوسک,ها)ازیک ساختمان به ساختمان دیگرحرکت کرده ویاازلوله های آب،باغ ها،فاضلاب ها وسرویس هابه محل زندگی انسان وارد می شوند. سوسک, هاازمدفوع وغذای انسان یکسان استفاده می کنند،بنابراین قادرندعوامل بی...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:49
جاروبرقی یک روش مناسب برای کنترل سوسک ریز یک روش نسبتا جدیدبرای کاهش جمعیت سوسری هاجاروبرقی است.دراین روش باجمع آوری کپسولهای تخم وتخم های تازه تفریخ شده ،ذرات مدفوع واجسادسوسک ها،جمعیت آنهابشدت کم م...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:49
.شپش هامعمولا دراثرتماس افراددرخوابگاههای پرجمعیت ویادرمکانهایی که به شکل جمعی زندگی می کنندمنتقل می شوند. درقسمت های مختلف بدن انسان سه نوع شپش یافت می شود: **شپش سر:روی پوست سربوده وبه طورمعمول درکودکان بیشتر درپشت سرواطراف گوش دیده می ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت: 21:10
روشهاوسموم مورداستفاده درموردهرنوع ازاین آفات متفاوت می باشدبعنوان درمبحث مبارزه وپیشگیری ازسوسک های درشت فاضلابی(سوسری آمریکایی)راه آبهاوفاضلاب روها وهواکش های کل ساختمان همزمان باهم سمپاشی می شوندودرسمپاشی علیه حشره ساس بایدکلیه الیاف،ت...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 19 آبان 1396 ساعت: 21:30
حشره كشهاي فسفره الي نامهاي متعدد ديگري نظير فسفاتهاي آلي ، حشره كشهاي فسفره، مواد نزديك به گازهاي عصبي، فسفاتها ،حشره كشهاي فسفاته و استر هاي فسفر يا استر هاس اسيد هاي فسفريك دارند . حشره كشهاي فسفره سمي ترين آفت كشها براي مهره داران مي باشند. در ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 11:11
حشره كشهاي فسفره الي نامهاي متعدد ديگري نظير فسفاتهاي آلي ، حشره كشهاي فسفره، مواد نزديك به گازهاي عصبي، فسفاتها ،حشره كشهاي فسفاته و استر هاي فسفر يا استر هاس اسيد هاي فسفريك دارند . حشره كشهاي فسفره سمي ترين آفت كشها براي مهره داران مي باشند. در ح...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 12:46
اهميت بهداشتي  ساسهاي تختخواب ناقلين مهمي در انتقال بيماريها نيستند اما بدليل گزش دردناك ، براي انسان آزار دهنده هستند . كه واكنش افراد در مقابل گزش آن متفاوت است.  در خانه هاي بسيار آلوده ممكن است افراد بيش از صد بار در شب گزيده شوند كه در اين...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 12:46
بعضی ازانواع سوسکهای ریزآلمانی کپسولهارادرمناطقی مانندزیرمیزهاوگوشه کابینتهامی چسبانند.نوع دیگرسوسری آلمانی تازمان بازشدن کپسول آن رادرانتهای شکم خودحمل می کند.نوزادان سوسک ریزآلمانی تازمان بالغ شدن چندین مرتبه پوست اندازی می کنندودوره رشدوبلوغ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 12:46
3-استفاده بیشترازسموم وبه تبع آن آلودگی بیشترمحیط زیست باعث ازبین رفتن موجودات غیرهدف مثل حشرات مفیدوموجوداتی که درسیرتکاملی جانوران وطبیعت نقش اساسی دارندمی گردد. 4-سموم استفاده شده بناچارواردچرخه تغذیه انسان وحیوانات شده وباعث بروزناهنجاریهای...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 12:46

close
تبلیغات در اینترنت