سموم فسفره آلي organophosphates

ساخت وبلاگ
چکیده : حشره كشهاي فسفره الي نامهاي متعدد ديگري نظير فسفاتهاي آلي ، حشره كشهاي فسفره، مواد نزديك به گازهاي ... با عنوان : سموم فسفره آلي organophosphates بخوانید :

حشره كشهاي فسفره الي نامهاي متعدد ديگري نظير فسفاتهاي آلي ، حشره كشهاي فسفره، مواد نزديك به گازهاي عصبي، فسفاتها ،حشره كشهاي فسفاته و استر هاي فسفر يا استر هاس اسيد هاي فسفريك دارند . حشره كشهاي فسفره سمي ترين آفت كشها براي مهره داران مي باشند. در حقيقت از نظر  ساختمان  شيمايي و نحوه اثر ، سموم فسفره به گازهاي عصبي نزديك هستند.

عامل حشره كشي اين تركيبات در خلال جنگ جهاني دوم هنگام مطالعه مواد نزديك به گازهاي عصبي نظير sarin ، soman و Tabunكشف گرديد.

سموم فسفره آلي داراي دو خاصيت مشخص هستند اول اينكه نسبت به سموم كلره آلي براي مهره دارن سميت بيشترري دارند و دوم ناپايدارند . خاصيت دوم سبب شده كه اين حشره كشها در كشاورزي به عنوان جانشيني براي سموم پايدار كلره آلي بخصوص ددت به كار برده شوند.

سموم فسفره (OPS)  سميت خود را با جلوگيري از كار آنزيمهاي معيني بنام كولين استرازها در سيستم عصبي اعمال مي كنند. در حشرات نيز مانند مهره داران ، در سرتاسر سيستم عصبي مراكز اتصال يا سيناپس وجود دارد. در اين محل ها بطور شيمايي تحريكات الكتريكي از فاصله بين يك عصب به ماهيچه يا از عصب به رشته ديگر عصب انتقال مي يابد . كه اكثرا اين ماده شيمايي استيل كولين مي باشد. بعد از هدايت آنزيم كولين استراز ، دخالت كرده و استيل كولين را خارج مي سازد و جريان متوقف مي گردد. وقتي سموم فسفره وارد بدن مي شوند به كولين استراز متصل شده و از كار آن جلوگيري كرده باعث استيل كولين در محل گرديده سبب افزايش سريع انقباض غير ارادي ماهيچه ها و بالاخره فلج مي گردد. اين امر باعث اختلاال در دستگاه تنفسي نيز مي گردد.

موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها...
ما را در سایت موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 12:46