مگس خانگی ومدیریت تلفیقی درکنترل آن

ساخت وبلاگ
چکیده :   مگسهادارای دگردیسی کامل هستندودرسیکل زندگی خودچهارمرحله تخم،لارو،شفیره وبالغ رامی گذرانند.طو... با عنوان : مگس خانگی ومدیریت تلفیقی درکنترل آن بخوانید :

 

مگسهادارای دگردیسی کامل هستندودرسیکل زندگی خودچهارمرحله تخم،لارو،شفیره وبالغ رامی گذرانند.طول چرخه زندگی مگس بسته به درجه حرارت ازتخم تا بالغ6تا42روزاست.طول زندگی مگس خانگی معمولا 2تا3هفته است که درشرایط سردترممکن است تا3ماه هم طول بکشد.مگس بالغ ماده،بااستفاده از حس بویایی محل های مرطوب ومناسب برای تخم گذاری راانتخاب می کند.این محلها می توانندپس ماندهای موادغذایی داخل سطل هاوزباله دان ها،مدفوع سگ وگربه،لاشه حیوانات،زه آب های آشپزخانه هاوتوده های موادگیاهی تلنبارشده جهت پوسیدن ،باشند.تخم هامعمولادرعرض چندساعت بازمی شوند.طول دوره لاروی حداقل 3روزاست ولی ممکن است تاچندهفته طول بکشد.دوره شفیر گی 2تا10 روزمی باشد.مگس ماده درطول زندگی خود حدود5بار تخم گذاری می کندوهرباربین120تا130تخم می گذارد.

مگسها،ازانواع غذاهای انسان،زباله،مواددفعی مانندعرق وفضولات حیوانات تغذیه می کنند.ضمائم دهانی مگس خانگی برای مکیدن مایعات تکامل یافته اند.غذاهای جامدنیزابتداتوسط بزاق مگس تبدیل به مایع شده وسپس مکیده می شوند.آب بخش مهمی ازرژیم غذایی مگس می باشدومگس ها معمولا بیش از48ساعت نمی توانند بدون آب زنده بمانند.ازدیگرمنابع غذایی جذاب برای مگسها،شیر،شکر،شربت،خون،آبگوشت وغیره می باشند.مگسها،روزانه به 2یا3بارنیازبه تغذیه دارند.

 

محلهای تکثیروزادوولد مگسها عبارتنداز:

1-توده های انباشته شده مدفوع حیوانات 2-توده های زباله وموادغذایی حاصل ازفرایند غذا3-کودهای آلی (پهن،مدفوع،زباله وپودرماهی)4-فاضلاب وموادزایدجامددرجوی ها،چاههای فاضلاب وچاههای دستشویی ها5-توده های موادگیاهی انباشته شده ی درحال تجزیه.

 

مگس ها شبها،بطورطبیعی غیرفعال هستندوهمچنین دردمای هوای زیر15 درجه سانتیگرادهیچگونه فعالیتی نمی توانندانجام دهند.

مگسها ،مزاحمین مهمی برای زمان استراحت وکارانسانها هستندوبعلت اینکه وجودآنهانشانه شرایط  غیربهداشتی است، باعث ایجاداثرات روانی منفی می شوند.

مگسها بعلت اینکه آزادانه روی موادغذایی انسان وهمین طورکثافت ها رفت وآمدمی کنندباعث انتشاربیماری ها می شوند.ازجمله بیماریهای منتقله ازمگسهامی توان به عفونت های دستگاه گوارش(ماننددیسانتری،اسهال،تیفوئید،وباوبرخی عفونت های کرمی)،عفونت های چشمی،فلج اطفال وبعضی ازعفونت های پوستی مانندیاز،دیفتری جلدی،بعضی ازقارچهاوجذام اشاره کرد.

 

مدیریت تلفیقی درکنترل مگس خانگی

***کنترل فیزیکی ومکانیکی:ایجادمانع جهت ورودمگس خانگی به داخل اماکن،حذف محلهای تخم گذاری ورشدمگسهاواستفاده ازتله های مخصوص برای کنترل آنها

***کنترل بیولوژیکی:استفاده ازیک عامل طبیعی زنده(پارازیتوئیدها،عوامل پاتوژن)درجهت کاهش جمعیت مگس خانگی

***کنترل شیمیایی:استفاده ازسموم برعلیه مگس هابه اشکال مختلف می باشد.ازجمله:

1-سمپاشی محلهای استراحت2-طعمه های سمی جلب کننده3-سمپاشی ابقایی (لاروکش ها ورنگ ها)

+ نوشته شده در  جمعه سی ام تیر ۱۳۹۶ساعت 12:23  توسط admin  | 
موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنهاومدیریت,درکنترل,...
ما را در سایت موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 12:46