روشها ولزوم کنترل سوسک هادراماکن مسکونی

ساخت وبلاگ
چکیده : سوسریها( سوسک,ها)ازیک ساختمان به ساختمان دیگرحرکت کرده ویاازلوله های آب،باغ ها،فاضلاب ها وسرویس هابه... با عنوان : روشها ولزوم کنترل سوسک هادراماکن مسکونی بخوانید :

سوسریها( سوسک,ها)ازیک ساختمان به ساختمان دیگرحرکت کرده ویاازلوله های آب،باغ ها،فاضلاب ها وسرویس هابه محل زندگی انسان وارد می شوند. سوسک, هاازمدفوع وغذای انسان یکسان استفاده می کنند،بنابراین قادرندعوامل بیماری زارا منتقل کنند. سوسک,هامعمولا اهمیت زیادی ازنظر ایجادبیماری ندارند،اما مانند مگس خانگی درانتشاربعضی ازبیماری ها(ماننداسهال،دیسانتری،وبا،طاعون وبیمای های ویروسی مانند فلج اطفال )نقش تکمیل کننده ای دارند.

علاوه برآن تخمهای انگلی راحمل کرده ومی توانندموجب واکنش های آلرژیک ازجمله ناراحتی های پوستی ،خارش،تورم پلک ها وناراحتی های جدی تنفسی شوند.

راه کنترل, سوسک, هانظافت است که درخانواده های پرجمعیت وخانه هایی که حیوان نگه می دارند مشکل است.مبارزه علیه سوسک,ها درخانه های ویلایی ازآپارتمان هایی که سوسری هابه راحتی به واحدهای دیگر دسترسی دارندراحت تراست.درمناطق گرم آلودگی مجدد ازبیرون،ازدودکش بخاری ،لوله آب آپارتمان هایاازطریق لوازم وبسته های خرید وازجاهای آلوده به سوسک, اتفاق می افتد.گاهی سوسکها درخانه های بسیار تمیز نیزیافت می شوند،ولی شانس ایجادکلنی وماندگاری کمی دارند.وجودنمف(نوزادسوسک)دراندازه های مختلف واوتکا(کپسول تخم)نشانگراستقرارخوب کلنی سوسک درمحل است.درشب باروشن کردن چراغ سوسری ها رابه آسانی می توان تشخیص داد.

درآلودگیهای شدیدمی توان ازطریق روش های کنترل, شیمیایی وبه دنبال آن بامدیریت محیط(محروم کردن سوسکهاازغذاوپناهگاه)باآنهامبارزه کرد.تعدادکم آنهارانیزمی توان توسططعمه  وتله به طورموثر کنترل, کرد.

اگر چه از بین بردن سوسک ها ضروری است، ولی خطرات ناشی از استفاده سموم مختلف برای از بین بردن آنها، اگر با رعایت نکات ایمنی همراه نباشد، بیشتر از خطر وجود سوسک هاست.

موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها...
ما را در سایت موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:49