شپش سر وراههای درمان

ساخت وبلاگ
چکیده : .شپش هامعمولا دراثرتماس افراددرخوابگاههای پرجمعیت ویادرمکانهایی که به شکل جمعی زندگی می ... با عنوان : شپش سر وراههای درمان بخوانید :

.شپش هامعمولا دراثرتماس افراددرخوابگاههای پرجمعیت ویادرمکانهایی که به شکل جمعی زندگی می کنندمنتقل می شوند.

درقسمت های مختلف بدن انسان سه نوع شپش یافت می شود:

**شپش سر:روی پوست سربوده وبه طورمعمول درکودکان بیشتر درپشت سرواطراف گوش دیده می شود.

**شپشک زهار:بیشترروی موهای ناحیه ی زهاریافت می شود،اماممکن است درنواحی پرموی بدن نیزمنتشرشودوبندرت درسردیده می شود.

**شپش بدن:درلباس هایی که بابدن تماس مستقیم داردزندگی می کند.شکل آن شبیه شپش سر،اماکمی بزرگ تر(کشیده تر)است.

شپش سر

شپش سرمعمولی ترین نوع شپش درانسان است که فقط درموهای سرزندگی می کندواغلب درکودکان یافت می شود.تخم ها(یارشک ها)محکم به پایه موی سربه خصوص روی موهای پشت سروکنارگوش هامی چسبند.چون موهاهرماه حدودیک سانتی متررشدمی کنند،ممکن است برای برآوردمدت زمان آلودگی ،فاصله ی بین پوست سربه ودورترین تخم روی یک تارمواندازه گیری شود.به طورمعمول درشخص آلوده10تا20شپش بالغ یافت می شود.ماده هادرروزحدود6تا8تخم می گذارند.شپش سربوسیله تماس نزدیک بین افرادمانندکودکان درهنگام بازی یاخوابیدن دریک رختخواب منتشرمی شود.همچنین این نوع شپش ممکن است بااستفاده ازشانه ی افراددیگرکه موی الوده به رشک یاشپش به آن چسبیده است انتشاریابد.

اهمیت بهداشتی شپش ها

فقط شپش بدن ناقل بیماری است که تب تیفوسی،تب راجعه وتب خندق راانتقال می دهد.

آزارواذیت

شپش در روزچندبارتغذیه می کندوممکن است درآلودگی شدیدباعث تحریک وخارش زیادی شود.واکنش های سمی به بزاق تزریق شده شپش درپوست ممکن است به خستگی وضعف عمومی منجرشود.

اقدامهای بهداشتی برای مبارزه باشپش سر

شستشوی مرتب باآب گرم،صابون وشانه زدن موی سرممکن است موجب کاهش تعدادنمف ها وبالغ هاشود،اگرچه نمی تواندتخم هایی را که محکم به موهاچسبیده اندبه تنهایی ازبین ببرد.یک شانه ی مخصوص شپش بادندانه های باریک  ونزدیک به هم  درجداکردن بالغ ها وتخم هاازمو موثراست. تراشیدن موهانیزروشی موثراست که گاهی وقت هادرمیان پسران  جوان انجام می شود.به هرحال گاهی به تراشیدن مواعتراض می شودکه بهمین دلیل نبایدروی آن پافشاری کرد.

حشره کش ها

موثرترین روش کنترل شپش هااستفاده ازحشره کش هاروی موی سراست.ممکن است آنهابه شکل شامپو،پماد،امولسیون یاپودراستفاده شوند.بعضی ازپایروتیروئیدها بیش ازبقیه توصیه شده اند،زیراموجب سوزش پوست سرنشده ویاعوارض جانبی دیگرکه گاهی بابقیه حشره کش هامانندلیندین ظاهرمی شود ندارد.به طورمعمول فرمولاسیون پودریاگردنسبت به پمادیاامولاسیون اثرکمتری دارندوکمترپذیرفته می شوند.ممکن است ازصابون حاوی پرمترین 1%نیزبعنوان شامپواستفاده کرد.


برچسب‌ها: سمپاشی نانوفناوران, سمپاشی ساس, سمپاشی, کنه ومایت پرندگان, سمپاشی سوسک ریزآشپزخانه

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان ۱۳۹۶ساعت 18:0&nbsp توسط admin  | 

موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنهاوراههای,...
ما را در سایت موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت: 21:10